✔ Gratis aan huis geleverd
in NL & BE

✔ Eigen bezorgers
met montage-advies

✔ 30 Dagen bedenktijd
& Gratis retourneren

✔ Partner van Bol.com,
klantbeoordeling 9,5

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave

Artikel 1 – Contact en identiteitsgegevens
Artikel 2 – Definities
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Eigendomsvoorbehoud
Artikel 7 – Leveringsvoorwaarden
Artikel 8 – De bezorging en kosten
Artikel 9 – Prijzen
Artikel 10 – Herroepingsrecht
Artikel 11 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 12 – Kosten en terugbetaling herroepingsrecht
Artikel 13 – Annuleringsvoorwaarden
Artikel 14 – Klachtenregeling
Artikel 15 – Geschillen
Artikel 16 – Conformiteit en garantie
Artikel 17 – Auteursrecht
Artikel 18 – Privacy

Artikel 1 – Contact en identiteitsgegevens

Contactgegevens:

E-mailadres: info@wallington.nl
Telefoonnummer: +31-(0)653369829
Adres: Papland 9-1a ,4206CK te Gorinchem (bezoek alleen op afspraak)
Nederland

Identificatiegegevens:

Handelsnaam: Brookfield.Veen
KvK-nummer: 80551653
BTW nummer: NL002872753B64

Artikel 2 – Definities

2.1 Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van het beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.

2.2 Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.

2.3 Dag: kalenderdag

2.4 Overeenkomst op afstand: een overeenkomst gesloten door de ondernemer met gebruik van een georganiseerd systeem, zoals email, website of de telefoon.

2.5 Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

2.6 Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 3 – Toepasselijkheid

3.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.

3.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3.3 Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

3.4 Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of diensten-voorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

4.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

4.2 Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

4.3 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

4.4 Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

4.5 Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

4.6 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het

Bijzonder:

 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van verzending;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
 • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.
 • Optioneel: kleuren, soort materialen

Artikel 5 – De overeenkomst

5.1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

5.2 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

5.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

5.4 De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5.5 De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

 1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 4. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
 5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

5.6 In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

5.7 Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 – Eigendomsvoorbehoud

6.1 Alle goederen die worden verkocht door Wallington.nl blijven in eigendom van de onderneming totdat de consument aan alle betalingsverplichtingen zoals overeengekomen heeft voldaan.

6.2 Eventuele met de betalingsverplichting verband houdende kosten worden onder de betalingsverplichtingen begrepen.

6.3 De consument is verplicht de zaken geleverd onder eigendomsvoorbehoud zorgvuldig te behandelen en in goede staat te houden zolang nog niet alle betalingsverplichtingen zijn voldaan.

6.4 Het is verboden de goederen onder eigendomsvoorbehoud te verkopen, verlenen of anderszins te vervreemden, te verpanden of anderszins te belasten met rechten van derden zolang het eigendom nog niet is overgegaan naar de consument.

6.5 Wallington.nl behoudt zich het recht voor om de zaken onder eigendomsvoorbehoud die zijn afgeleverd en bij de koper aanwezig zijn terug te nemen indien er niet tijdig aan de betalingsverplichtingen wordt of kan worden voldaan. De koper verleend de onderneming vrije toegang tot de zaken onder eigendomsvoorbehoud voor inspectie en/of uitvoering van andere rechten ten opzichte van deze zaken.

Artikel 7 – Leveringsvoorwaarden

7.1 De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

7.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

7.3 Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien een van de bestelde producten op de website een langere levertijd aangeeft zal die termijn gelden als levertermijn.  Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.

7.4 Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

7.5 In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

7.6 Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de klant.

7.7 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

7.8 Indien je artikelen met verschillende levertijden hebt besteld, verzenden wij de goederen in één zending, tenzij er anders is overeengekomen. In dit geval wordt de levertijd bepaald door het artikel met de langste levertijd dat je hebt besteld.

7.9 Wij bezorgen al onze panelen persoonlijk. Consument krijgt vooraf een bezorgmail met de juiste dag en tijds indicatie en een link om onze eigen chauffeur tot op de minuut te kunnen volgen. Mocht deze afspraak niet uitkomen dient de consument te reageren op onze bezorgmail om een nieuwe afspraak te maken.

7.10 De panelen worden onverpakt verzonden. Doordat wij altijd persoonlijk bezorgen zullen wij bij levering altijd het geleverde product op eventuele beschadigingen controleren.

Artikel 8 – De bezorging en kosten

8.1 De verzendkosten van de panelen zijn voor Nederland en voor België GRATIS. Als je de panelen zelf ophaalt, informeren wij je per e-mail over de beschikbaarheid van de goederen en de afhaalmogelijkheden. In dit geval worden er ook uiteraard ook geen verzendkosten in rekening gebracht.

8.2 Let op: op zaterdag, zondag en feestdagen wordt er niet bezorgd.

Artikel 9 – Prijzen

9.1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw tarieven.

9.2 In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

9.3 Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

9.4 Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

 1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 2. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat

9.5 De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

9.6 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 10 – Herroepingsrecht

10.1 Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

10.2 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Bij levering van diensten:

10.3 Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

10.4 Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 11 – Uitsluiting herroepingsrecht

11.1 De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

11.2 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

 1. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 4. die snel kunnen bederven of verouderen;
 5. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 6. voor losse kranten en tijdschriften;
 7. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

11.3 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

 1. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
 2. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

Artikel 12 – Kosten en terugbetaling herroepingsrecht

12.1 Indien de klant een bedrag betaald heeft, zal het bedrag van de bestelling bij annulering / herroeping uiteraard zo spoedig mogelijk worden teruggestort.

12.2 Indien de klant gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, zullen wij een retour afspraak maken met de consument en het product GRATIS retour ophalen.

12.3 De terugbetaling van je bestelling wordt via dezelfde betaalmethode teruggestort die door de consument gebruikt is. Indien anders is overeengekomen, zal het overlegd worden met de consument.

12.4 Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf of door o.a. montage, is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

12.5 De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is vermeld.

Artikel 13 – Annuleringsvoorwaarden

13.1 Het annuleren van je bestelling is alleen van toepassing wanneer het verzendproces nog niet is begonnen. De consument wordt op de hoogte gehouden van de staat van de bestelling wanneer het annuleringsproces is begonnen.

Artikel 14 – Klachtenregeling

14.1 De klant heeft via de website kennis kunnen nemen van de klachtenprocedure, alle klachten worden overeenkomstig deze klachtenprocedure afgehandeld.

14.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen na ontvangst van de bestelling volledig en duidelijk omschreven worden ingediend. De consument dient de ondernemer in ieder geval 2 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform.

14.3 Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer op.

Artikel 15 – Geschillen

15.1 Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

15.2 Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 16 – Conformiteit en garantie

16.1  De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

16.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

16.3 Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 maanden na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld.

16.4 De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

16.5 De garantie geldt niet indien:

 1. de consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 2. de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
 3. de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 

Let op: Hout is een natuurproduct en reageert op de omgeving. Hout reageert dus anders in de zomer dan in de winter en wanneer het product binnen of buiten staat. Omdat hout een natuurproduct is, zal het altijd blijven werken. Hoe meer de omgeving waar het product staat verandert hoe meer het hout zal werken. Dat kan mogelijk voor uitzetten, krimpen, kromtrekken of scheurtjes zorgen. Werken van het hout hangt grotendeels af van de vochtigheidsgraad in de lucht en wat de staat van het product is. Hout zal ook licht kunnen verkleuren door blootstelling aan (zon)licht. Ons product is NIET geschikt voor buiten.

Artikel 17 – Auteursrecht

17.1 Het is niet toegestaan om zonder toestemming ons (eigen gemaakte) fotomateriaal te gebruiken. Indien nodig zullen er juridische stappen ondernomen kunnen worden, wanneer deze voorwaarde niet nageleefd wordt.

Artikel 18 – Privacy

18.1  Voor het uitvoeren van de overeenkomst worden persoonsgegevens van consumenten verwerkt. Dit houdt in dat persoonsgegevens van klanten in het klantenbestand van de ondernemer wordt opgenomen ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst.

18.2 Bij het verwerken van persoonsgegevens komt veel kijken. Voor alle rechten en plichten kunt u de privacy policy raadplegen. Voor eventuele vragen betreffende het verwerken van persoonsgegevens kan u altijd contact met ons opnemen.